Bezpieczeństwo i higiena pracy

142347820298609000

Nieodłącznym elementem pracy zawodowej są szkolenia z zakresu BHP. Ich głównym celem jest przede wszystkim przypominanie oraz utrwalanie informacji, które mają poprawić bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy. Jednocześnie kursy te mają aktualizować wiedzę pracowników, na temat nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych w tym zakresie.

Obowiązek odbycia szkolenia

Omawiając zagadnienie okresowych szkoleń BHP, warto w pierwszej kolejności przypomnieć, kto podlega obowiązkowi ich odbycia. Otóż są to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, pracodawcy jak również osoby, które kierują pracownikami. Ponadto szkolenia muszą odbyć pracownicy służby BHP, pracownicy administracyjno-biurowi oraz inżynieryjno-techniczni.

Częstotliwość szkoleń

W przypadku pracodawców oraz osób kierujących pracownikami (kierownicy, mistrzowie, brygadziści), pierwsze okresowe szkolenie BHP powinno zostać zorganizowane nie później niż 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. Jeżeli chodzi o pozostałe grupy pracowników, to pierwsze szkolenie powinni oni odbyć w ciągu 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Jak uzyskać zwolnienie ze szkolenia?

Co ciekawe, jest także szansa uzyskania zwolnienia z okresowych szkoleń BHP. Nie jest to możliwe w każdym przypadku. Na zwolnienie z tego obowiązku mogą liczyć osoby, które przedstawią zaświadczenie, że w przytoczonych wyżej okresach (6 i 12 miesięcy) odbyły tego typu kursy u innego pracodawcy. Ponadto zwolnienie mogą uzyskać osoby, które w tych samych terminach odbyły szkolenia dedykowane dla innych grup stanowisk. W tym przypadku istnieje jednak jeden warunek. Otóż zakres tematyczny odbytego szkolenia musi pokrywać się z planem kursu, jaki obowiązuje pracownika na nowym stanowisku.

Kto przeprowadza okresowe szkolenia BHP

Skoro wiemy już, kto musi odbyć tego typu szkolenie, to czas najwyższy zająć się także samymi wykładowcami. Okresowe szkolenia BHP mogą organizować i prowadzić pracodawcy. Mogą to być także jednostki organizacyjne działające na zlecenie tychże pracodawców. Oczywiście muszą one prowadzić działalność w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń BHP.

Do omawianych jednostek zaliczyć możemy placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego. Ponadto wymienić tu należy także szkoły ponadgimnazjalne. Oprócz tego okresowe szkolenia BHP mogą prowadzić jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe jak również inne placówki naukowe. To jednak jeszcze nie koniec listy. Prowadzącym szkolenie może być także stowarzyszenie, które posiada w statucie zapis dotyczący działalności związanej z BHP. Na końcu listy warto wymienić także osoby fizyczne i prawne, które prowadzą działalność oświatową na zasadach, jakie zostały określone w przepisach dotyczących swobody działalności gospodarczej. Osoby te muszą jednak prowadzić działalność szkoleniową, która jest związana z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Formy prowadzenia kursów

Na koniec pozostało nam jeszcze przybliżyć kwestie związane z formą prowadzenia okresowych szkoleń BHP. Mogą mieć one postać kursu, seminarium bądź też samokształcenia kierowanego. Kurs powinien trwać przynajmniej 15 godzin lekcyjnych. Musi być złożony zarówno z zajęć teoretycznych jak i części praktycznej. Seminarium powinno obejmować nie mniej niż 5 godzin lekcyjnych. Samokształcenie kierowane opiera się na zdobywaniu, aktualizowaniu lub uzupełnianiu wiedzy na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia. W tym przypadku jednostka organizująca okresowe szkolenia BHP musi zapewnić kursantom możliwość konsultacji.

Elementem końcowym szkolenia BHP jest egzamin. Jest on przeprowadzany przed powołaną do tego celu komisją. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, otrzymują od organizatora odpowiednie zaświadczenie.

Okresowe szkolenia BHP to obowiązek, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy. Dlatego też nie można podchodzić do nich jako do przykrego obowiązku. Przecież tego typu kursy służą wyłącznie dobru pracowników.

Materiał stworzony dla ProfserwisuBHP, firmy prowadzącej wstępne oraz okresowe szkolenia na terenie Łodzi i Warszawy.