Bezpieczeństwo pracy operatorów maszyn i urządzeń

operator-maszyn-bhp

Praca operatora maszyn i urządzeń wbrew pozorom do najłatwiejszych nie należy. Jednym z minusów tej pracy jest hałas, powodowany przez maszyny, osiągający dość wysoki poziom i w efekcie mogący doprowadzić do uszkodzenia słuchu, jeżeli pracownik nie podejmie ściśle określonych środków ostrożności. Oprócz tego, każde z nich, podłączone do prądu, przy niewłaściwym użytkowaniu może nawet doprowadzić do śmierci. W zależności od typu maszyny lub urządzenia pracownik jest też narażony na inne niebezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku maszyn, które zajmują się skrawaniem lub obróbką materiałów.

Tak naprawdę, wystarczy tylko jeden niewłaściwy ruch, który może nas kosztować utratę na przykład palca i spowodować trwałą utratę zdrowia, która będzie miała swoje konsekwencje aż do końca życia. Z tego też powodu warto zapoznać się i ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania takiej pracy, aby skutecznie zminimalizować ryzyko niebezpiecznych sytuacji.

Jak pracować w poczuciu bezpieczeństwa z maszynami i urządzeniami elektrycznymi?

Przede wszystkim przy wykonywaniu tego typu pracy powinniśmy posiadać elementarną i dokładną wiedzę, dotyczącą maszyny lub urządzenia, na którym będziemy pracować. W przypadku maszyn, które podlegają wysokim temperaturom, czyli takich jak na przykład lutownice, musimy wiedzieć, które części są narażone na najwyższe temperatury i jaki jest ich zakres. Podczas pracy powinniśmy unikać jakiegokolwiek kontaktu z danymi częściami, w przeciwnym przypadku możemy doświadczyć bardzo poważnych oparzeń.

W przypadku jakichkolwiek urządzeń dobrze jest wiedzieć, jak są zbudowane, aby uniknąć jakichkolwiek obluzowań, a w przypadku obsunięcia się ciężkich elementów – zmiażdżenia kończyn w najgorszym przypadku. Koniecznie trzeba też wiedzieć, jakich materiałów należy używać w przypadku wiertarek, maszyn służących do obróbki materiałów i innych. Użycie innego materiału niż wymagany skutkować może zepsuciem maszyny, dostaniem się części niewłaściwie zastosowanego produktu do oczu lub innymi obrażeniami. Absolutnie każdą maszynę i urządzenie elektryczne należy ściśle wykorzystywać do przysługującego im celu – tylko w taki sposób możemy bezpiecznie ją użytkować zgodnie z jej przeznaczeniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa podczas pracy z maszynami oraz innymi urządzeniami

Jedną z najważniejszych zasad, które powinny zapewnić nam bezpieczeństwo w miejscu pracy, jest posiadanie przez maszyny bądź inne urządzenia specjalnego certyfikatu, jaki będzie jednocześnie stanowił deklarację oceny zgodności z przepisami w zakresie BHP. Każdy pracownik, zwany operatorem, musi przejść odpowiedni kurs lub szkolenie i posiadać odpowiednie uprawnienia, umożliwiające pracę przy danej maszynie. Przeszkolenie takiego pracownika jest obowiązkiem pracodawcy, musi on też sprawdzić, czy posiada on uprawnienia fizyczne do wykonywania takiego zawodu, podobnie jak kwalifikacje i umiejętności.

Przed pracą koniecznie trzeba sprawdzić z dużą dokładnością maszynę, a po jej zakończeniu – pozostawić ją w bezpiecznym stanie, czyli jeżeli nie jest wskazane inaczej, najlepiej jest ją wyłączyć. Bezwzględnie należy zapoznać się z instrukcjami obsługi takiego urządzenia i ściśle je przestrzegać. Jeżeli maszyna wymaga naprawy, obowiązkiem pracownika jest zgłoszenie tego faktu do pracodawcy – w przypadku, gdy maszyna jest niesprawna lub wadliwa, jej uruchomienie musi zostać uniemożliwione. Jeżeli tego wymagają warunki pracy, pracownik jest zobowiązany do przestrzegania i noszenia odpowiedniego stroju, zabezpieczającego go przez urazami, w postaci specjalnej odzieży ochronnej. Zaliczać do niej możemy kombinezony, gogle bądź żółte kamizelki odblaskowe.

Choć o bezpieczeństwo pracy przede wszystkim powinien zadbać sam pracownik, również duża odpowiedzialność obciąża tutaj także samego pracodawcę, którego zadaniem jest między innymi czuwanie nad tym, aby wszystkie zasady bezpieczeństwa były równo i niekwestionowanie przestrzegane. Musi on monitorować pracę pracowników. Do jego obowiązków należy także zabezpieczenie maszyny, która źle funkcjonuje, a także uniemożliwienie jej uruchomienia przez osoby do tego niepowołane. Maszyna musi być także zabezpieczona w przypadku, w którym mogłaby zostać odcięta od zasilania. Ponadto, w zależności od poszczególnego rodzaju maszyny, stosuje się do nich ściśle określony zestaw wymagań, których celem jest całkowite bezpieczeństwo pracownika w miejscu pracy.

Dziękujemy zakładowi produkcji opakować amataska.pl za udzielenie informacji na temat pracy jako operator maszyn.