Ciężki wypadek przy pracy – kiedy można ubiegać się o świadczenia od pracodawcy?

id-100301572

Nieszczęśliwe zdarzenia, które mają miejsce w zakładach pracy, można podzielić na kilka kategorii. Jedną z nich jest ciężki wypadek przy pracy, którego skutki są często bardzo dotkliwe dla pracownika i jego rodziny. Warto wiedzieć, co go charakteryzuje i w jakich przypadkach pracodawca ma obowiązek udzielić wsparcia.

Ciężki wypadek w pracy – definicja

Zgodnie z definicją prawodawcy, opisaną w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za ciężki wypadek w pracy uważa się taki, którego skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała, np.:

  • utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej,
  • rozstrój zdrowia lub uszkodzenie ciała, który narusza podstawowe funkcje organizmu,
  • choroba nieuleczalna albo zagrażająca życiu,
  • trwała choroba psychiczna,
  • całkowita / częściowa niezdolność do pracy w zawodzie,
  • trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Ustawodawca zaznacza, że jeśli dojdzie do ciężkiego wypadku, obowiązkiem pracodawcy jest powiadomienie o tym Państwowej Inspekcji Pracy i Prokuratury.

Ciężki wypadek przy pracy a odszkodowanie

Prawo cywilne podaje, że pracodawca jest zobowiązany do udzielenia świadczeń tylko wtedy, kiedy można mu udowodnić, że ponosi on odpowiedzialność za zaistnienie wypadku (na zasadzie winy albo na zasadzie ryzyka). W takiej sytuacji poszkodowany pracownik może otrzymać zadośćuczynienie bądź odszkodowanie bezpośrednio od swojego chlebodawcy albo od jego zakładu ubezpieczeń, o ile miał on wykupione OC opiewające na wystarczającą wysoką kwotę. Jeżeli jest ona zbyt niska, należy skierować roszczenia do zakładu pracy, który powinien dobrowolnie przystać na wypłatę określonej sumy. Jeżeli nie zgodzi się na takie rozwiązanie, wówczas najlepiej rozważyć sądowe rozpatrzenie sprawy.

Należy też pamiętać, że osoba poszkodowana zawsze ma prawo do uzyskania świadczeń ZUS z tytułu ubezpieczenia wypadkowego – wyjątkiem jest jedynie sytuacja, kiedy sam doprowadził do zdarzenia, nie stosując się do przepisów BHP, był w stanie nietrzeźwym albo znajdował się pod wpływem środków psychotropowych.

Rodzaje świadczeń

Poza zadośćuczynieniem, udzielanym zawsze z tytułu szkody niemajątkowej, można otrzymać od pracodawcy odszkodowanie, które obejmuje m.in. koszty leczenia, opieki, sprzętu specjalistycznego, dojazdów rodziny lub samego poszkodowanego do placówek medycznych. W niektórych przypadkach ciężki wypadek w pracy uprawnia również do uzyskania renty, która przysługuje z tytułu zwiększonych potrzeb, częściowej/całkowitej niezdolności do wykonywania zawodu albo pogorszenia widoków na przyszłość. Wiele zależy od charakteru obrażeń i niezbędnych środków leczenia. Dla ustalenia, jakie powinny być należne świadczenia, ważną rolę odgrywa charakter obrażeń powypadkowych i ich następstwa w codziennym funkcjonowaniu poszkodowanego. Z kolei wykazanie odpowiedzialności oparte jest na ustaleniach zawartych w protokole ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku, a także protokole pokontrolnym Państwowej Inspekcji Pracy, która obowiązkowo kontroluje każdy ciężki wypadek przy pracy.

Nie zawsze łatwo jest ustalić, czy dany wypadek można zakwalifikować jako ciężki, a czasem kłopoty sprawia kwestia uzyskania odpowiednio wysokich świadczeń. W takim przypadku konieczna może się okazać pomoc kancelarii odszkodowawczej. Osoby zainteresowane tematem odszkodowań z tytułu ciężkich wypadków przy pracy, mogą znaleźć odpowiedzi na swoje pytania na stronie http://odszkodowaniedlapracownika.pl/ciezki-wypadek-przy-pracy/ciezki-wypadek-przy-pracy/. Szczegółowa wiedza pozwala skuteczniej domagać się swoich praw.