Czynniki zagrożeń podczas prac budowlanych

maszyny

Prace budowlane są jednymi z najbardziej szkodliwych dla zdrowia zajęć. Pracownicy są narażeni na wiele patogenicznych i niebezpiecznych czynników. Części z nich można uniknąć, przestrzegając rygorystycznych zasad BHP, inne mogą być najwyżej łagodzone.

Czynniki niebezpieczne

Czynnikami niebezpiecznymi nazywane są wszystkie te okoliczności, które w nagły sposób mogą spowodować utratę zdrowia i życia. Najczęstszą przyczyną wypadków na placach budów są urządzenia mechaniczne w postaci nie tylko maszyn budowlanych, ale również środków transportu. Szczególnie groźnym czynnikiem są wszystkie obracające się i wirujące części narzędzi. Nie można zapomnieć o elementach spadających, przed którymi chroni kask. O chwilę nieuwagi bardzo łatwo, a nawet niewielki przedmiot upuszczony z wysokości kilkudziesięciu metrów może być zabójczy. Do czynników niebezpiecznych należy również prąd elektryczny i materiały łatwopalne czy grożące wybuchem urządzenia ciśnieniowe. W celach ochrony pracowników wprowadzono regulacje prawne i rygorystyczne przepisy BHP, których zadaniem jest ograniczenie wypadków spowodowanych przez czynniki niebezpieczne do minimum. Choć zdarzenia tego typu występują obecnie bardzo rzadko, to ich konsekwencje są bardzo drastyczne i często nieodwracalne.

Czynniki szkodliwe

Czynniki szkodliwe to wszystkie te elementy, które mogą powodować utratę zdrowia lub życia, ale na przestrzeni dłuższego czasu. Mowa tu w szczególności o wysokim natężeniu hałasu i drgań mechanicznych, które nawet po wielu latach mogą powodować utratę słuchu czy zaburzenia równowagi. Prace budowlane często prowadzone są w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, takich jak niska temperatura czy silny wiatr. W przyszłości, czynniki te mogą powodować problemy ze stawami i reumatyzm, a nawet groźniejsze choroby związane z pracą układu krwionośnego. Złe oświetlenie miejsca pracy w konsekwencji może powodować bóle głowy i zaburzenia wzroku, i to nawet po bardzo krótkim okresie pracy. Pracownicy budowlani, którzy mają kontakt ze środkami chemicznymi, takimi jak rozpuszczalniki, dymy asfaltowe czy azbest, są narażeni na choroby układu oddechowego. Zwiększone jest również ryzyko zachorowań na nowotwory. Z powodu charakteru prac budowlanych, niemożliwe jest całkowite usunięcie tych czynników z placu budowy, można je jedynie ograniczać, by prawdopodobieństwo wystąpienia chorób zawodowych było jak najmniejsze. Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia tych czynników są rozpisane w Rozporządzeniu Ministra Pracy, a pomiary kontrolne wykonują laboratoria Inspekcji Sanitarnej i Instytutów Ochrony Pracy.

Czynniki uciążliwe

Do czynników uciążliwych należą nienaturalna postawa ciała w czasie wykonywania pracy, podnoszenie i przenoszenie ciężarów czy stres. Wszystkie te elementy mogą powodować dysfunkcje organizmu pracownika po dłuższym czasie, czasem nawet choroby. Głównie są to problemy z kręgosłupem i postawą, które w skrajnych przypadkach mogą spowodować skrzywienia, a nawet powstanie garbu. W konsekwencji kościec jest bardziej narażony na wszelkiego typu urazy, takie jak zwichnięcia czy złamania. Zapobieganie tego typu czynnikom jest stosunkowo proste i wymaga stałej kontroli i optymalizacji stanowisk pracy, a także przestrzegania dopuszczalnych ciężarów, które człowiek może swobodnie podnieść. Stres jest bardzo zaniedbywanym przez pracodawców czynnikiem, którego z reguły nie próbuje się nawet minimalizować. To duży błąd, gdyż nadmiar napięcia powoduje gorszą wydajność pracy, zmniejszenie sprawności fizycznej i intelektualnej, a nawet choroby układu krwionośnego. Choć w każdym zawodzie występuje stres, to na placach budowy jest on szczególnie często spotykany. Niezbędna jest optymalizacja organizacji pracy, zwiększenie zaangażowania pracowników oraz ich motywacji.

Przepisy i procedury

Praca na budowie nie należy do łatwych i bezpiecznych zajęć. Wiedza i technika, którymi obecnie dysponujemy, pozwala na prawie całkowite usunięcie czynników ryzyka z placów, niezbędne jest jednak przestrzeganie odpowiednich przepisów i regulacji. Każda próba ułatwienia, czy skrócenia procedur, może powodować zwiększenie ryzyka wzięcia udziału w niebezpiecznym wypadku lub zachorowania w przyszłości.

Autorem poradnika jest pracownik portalu ogłoszeniowego autoline.com.pl – prowadzący dział ofert maszyn budowlanych.