Czym jest umowa darowizny części samochodu?

umowa darowizny części samochodu

Umowa darowizny części samochodu to nic innego jak bezpłatne przekazanie osobie obdarowanej części pojazdu. Darczyńca pozbywa się części swojego majątku zatem nie jest obciążony z tego tytułu żadnymi dodatkowymi opłatami oraz podatkami. Zupełnie inaczej jest w przypadku bycia odbiorcą darowizny – w zależności od wartości darowanego przedmiotu osoba ta musi zapłacić odpowiedni podatek.

Umowa darowizny części samochodu – o czym należy pamiętać?

Bardzo istotnym aspektem umowy darowizny części samochodu jest to, aby została ona sporządzona w formie pisemnej. Jest to najbardziej pewna i możliwa do udowodnienia forma umowy, dlatego jest tak ważna szczególnie w przypadku spraw wiążących się z wysokimi kwotami pieniężnymi. Ułatwieniem jest to, że nie trzeba podpisywać aktu notarialnego, jeżeli w grę wchodzi umowa darowizny części samochodu.

Najważniejszą kwestią podczas darowizny jest określenie wartości przedmiotu, który chcemy podarować. To od niej zależy jak duży podatek zapłaci osoba obdarowana oraz czy kwota może uprawniać do zwolnienia z podatku. obdarowany ma również obowiązek zgłoszenia całej procedury do Urzędu Skarbowego w celu ustalenia kwoty wolnej od podatku lub kwoty opodatkowania. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji liczą się wszystkie darowizny przyjęte w ciągu ostatnich pięciu lat i ich wartość sumuje się, więc to od całej kwoty zostanie odprowadzony podatek.

Istnieją wyjątki w prawie, które mówią o tym kto nie musi płacić obowiązkowego podatku od darowizny. Zgodnie z prawem są to osoby najbliżej spokrewnione z darczyńcą, np. żona, dzieci oraz rodzeństwo. Należy jednak zgłosić całą procedurę w ciągu sześciu miesięcy od podarowania przedmiotu. W przypadku najbliższej rodziny również kwota wolna od podatku jest stosunkowo wysoka, ponieważ wynosi aż 9637 zł.

Jakie warunki musi spełniać umowa darowizny części samochodu, aby była skuteczna?

Aby wszelkiego rodzaju zeznania podatkowe oraz wnioski były skuteczne musimy pamiętać o tym, aby poprawnie wypełnić wszystkie deklaracje i dokumenty. Dodatkowo należy przestrzegać wszystkich terminów, które nakazuje prawo. Jeżeli jednak zdecydujemy, aby spisać akt notarialny, wówczas odpowiedzialność za dotrzymanie terminów oraz poprawność wszelkich formalności spoczywa na notariuszu.

W każdej umowie powinny zostać zawarte: data zawarcia umowy, imiona, nazwiska oraz numery PESEL obydwu stron, marka, rok produkcji, numer rejestracyjny oraz wszystkie inne wymagane informacje dotyczące przedmiotu darowizny. Darczyńca musi również zadeklarować, że nie posiada zobowiązań wobec osób trzecich oraz długów, które dotyczą pojazdu. Darczyńca oraz Obdarowany muszą pisemnie zadeklarować, że oddają i przyjmują auto lub jego część. W umowie powinien być również zawarty stopień pokrewieństwa między stronami oraz ilość darowizn jakie do tej pory przekazał Darczyńca. Ważny jest także termin nie tylko sporządzenia umowy, ale również samego przekazania darowizny. To od niego będzie liczony czas, w którym powinno się zgłosić procedurę do odpowiedniego urzędu.

Umowa darowizny części samochodu powinna określać także, która strona jest zobowiązana do opłacenia należności w postaci podatku od darowizny. Każda ze stron powinna otrzymać po jednym egzemplarzu umowy podpisanym przez Darczyńcę oraz Obdarowanego. W umowie należy umieścić również stosowne uzasadnienia prawne ustaleń oraz podpisy obydwu stron, od których będzie zależała ważność umowy.

Auto lub jego część możemy podarować tak naprawdę każdemu, bez względu na stopień pokrewieństwa. Można to zrobić także wówczas, gdy auto jest własnością dwóch osób, jeżeli obydwie wyrażą na to pisemną zgodę. Każda z nich musi określić jaka część swojego majątku przekazuje na rzecz osoby obdarowanej. Ważne jest, aby samochód, który jest przekazywany był wolny od wszelkiego rodzaju zobowiązań wobec osób trzecich. Zadłużonego pojazdu nie możemy nikomu podarować. Wysokość podatku jaki zapłaci obdarowany jest zależna od stopnia pokrewieństwa, największy podatek zapłacą osoby w ogólne niespokrewnione oraz znajomi. Oni również mają określoną najniższą kwotę wolną od podatku.