Dlaczego nadzór BHP jest tak istotny?

Wszyscy pracodawcy w Polsce mają prawnie wiążący obowiązek opieki nad tymi, którzy dla nich pracują. Obowiązki te obejmują upewnienie się, że pracownicy są wyposażeni do bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków, jak również to, że ich zdrowie jest chronione i nie są oni narażeni na działanie niebezpiecznych substancji lub warunków.

 

Aby nadzór BHP mógł odbywać się w skuteczny sposób, należy zacząć od prewencyjnych zadań, mających na celu oddalenie ryzyka. W dziedzinie ochrony zdrowia pracowników główny nacisk kładzie się na trzy różne cele:

 

  • Utrzymanie i promowanie zdrowia pracowników i ich zdolności do pracy
  • Poprawa warunków środowiska pracy aby sprzyjały one bezpieczeństwu i zdrowiu
  • Rozwój kultury pracy w kierunku wspierającym bezpieczeństwo i higienę pracy, a przy tym sprzyjającym pozytywnemu klimatowi społecznemu i sprawnemu funkcjonowaniu oraz mogącym zwiększyć wydajność przedsiębiorstw.

Ocena ryzyka jest punktem wyjścia prawidłowych działań BHP

Przepisy są jasne; pracodawcy są odpowiedzialni za dokonanie odpowiedniej i wystarczającej oceny ryzyka wszystkich zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa, na które ich pracownicy mogą być narażeni w czasie pracy. Gdy ocena wykaże, że nie można wyeliminować niebezpiecznej substancji lub zadania, a pewne ryzyko nadal istnieje, należy podjąć dalsze kroki. Aby zapobiec ryzyku urazów nadzór BHP i sprzęt ochrony osobistej jest często najważniejszą linią obrony.

 

Środki ochrony osobistej stanowią pewną barierę, ale nie można ich uznać za zapewniające pełną ochronę. Jedyną metodą, która zapewni, że pracownicy nie będą narażeni na niebezpieczeństwo, jest monitorowanie medyczne i ocena każdej osoby za pomocą solidnych programów nadzoru zdrowotnego, które są odpowiednie do potrzeb oceny ryzyka. W związku z tym nadzór zdrowotny ma na celu monitorowanie skuteczności kontroli środków ochrony osobistej, które już istnieją.

 

Prowadzenie programu kontroli zdrowia we właściwy sposób

Wskazanie problemów jest oczywiście tylko częścią rozwiązania. Należy wdrożyć strategie nadzoru BHP i procesy, które zapewnią ochronę zdrowia. Proces ten rozpoczyna się od sformułowania solidnej polityki w zakresie kontroli zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

 

W przypadku bardziej technicznych metod badań lekarskich, zaleca się, aby specjaliści medycyny pracy przejęli odpowiedzialność za realizację programów badań lekarskich. Istotne jest, aby proces ten był realizowany i prowadzony przez przeszkolonych klinicystów przy użyciu odpowiedniego sprzętu, który jest regularnie utrzymywany w celu zapewnienia, że dostarczone wyniki są prawnie uzasadnione.