Jak rozumieć stopy bezrobocia

census-statistics-594x224

Rys historyczny

Oczywistym faktem jest, że historia kraju, niezależnie od jego położenia ma wpływ na jego życie, w tym także gospodarkę i rynek pracy. Taką samą zależność można zaobserwować na przykładzie naszego kraju. W Polsce na rynek pracy i jego sytuację miały wpływ dwa ważne momenty z historii. Pierwszym momentem mającym wpływ na rynek pracy miała zmiana ustrojowa z końca lat 80. Przed zmianą ustrojową właściwie nie było takiego zjawiska jak stopa bezrobocia. Po zmianie ustrojowej, kiedy to powstał tzw. „wolny rynek”, powstał system rejestracji osób bezrobotnych.

W początkowej fazie tworzenia bazy osób bezrobotnych, przy dość wysokim poziomie bezrobocia niewiele osób było zarejestrowanych w Urzędach Pracy, przez co dane nie są do końca wiarygodne. Drugim momentem, mającym wpływ na stopę bezrobocia i jej wysokość miał wpływ moment wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Umowne otwarcie granic umożliwiło łatwiejszą migrację zarobkową do krajów nie tylko europejskich, ale również do krajów Unii. Z punktu widzenia rynku pracy wydarzenie to zadziałało zdecydowanie na plus i przyczyniło się do rozwoju rynku pracy.

Dane statystyczne

Patrząc na kalendarz można zaobserwować pewną prawidłowość- okres od 1990 roku do chwili obecnej charakteryzuje się wzrostami i upadkami. Od wspomnianej zmiany ustrojowej do lipca 1994 roku można zaobserwować wysoką stopę bezrobocia, gdzie jej wysokość sięgała prawie 17%. W ciągu czterech kolejnych lat, 1998 roku stopa bezrobocia uległa spadkowi, aby w okresie przed wstąpieniem do Unii Europejskiej znowu się podnieść. Koniec roku 2008 to ważny moment w kalendarzu, jeśli chodzi o ilość osób bezrobotnych. Wówczas stopa bezrobocia wynosiła rekordowo niski poziom- około 9%. Wysokość ta, chociaż oczywiście ulega drobnym zniekształceniom, utrzymuje się do dnia dzisiejszego.

Jak rozumieć współczynnik stopy bezrobocia

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia to stosunek osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, do osób aktywnych zawodowo. Co ważne, druga część współczynnika nie jest podawana do wiadomości publicznej- dane te są liczone jedynie do liczenia stopy bezrobocia. W obliczaniu wysokości stopy bezrobocia mogą nastąpić pewne nieścisłości, wynikające z niesprecyzowanego pomiaru, w zależności od miejsca sprawowania pomiaru.

Stopa bezrobocia w realu

Stopa bezrobocia jeszcze z jednego względu może nie oddawać realnej liczby osób bezrobotnych. Bierze się to z faktu, że nie wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane są w urzędzie, przez co dane nie są kompletne. Część osób nie rejestruje się w urzędzie ze względu na dodatkowy lub sezonowy wymiar pracy, przez co nie mogą dokonać rejestracji. Dużą część osób pracujących stanowią osoby młode, często uczące się, łączące właśnie naukę z pracą zarobkową. Rynek pracy, podobnie jak inne gałęzie gospodarki ulegają dynamicznym zmianom. Wystarczy spojrzeć na kalendarz i zaobserwować zmiany na przestrzeni lat, aby widzieć, jak zmienia się rynek pracy, a co za tym idzie, także styl życia.

Autorem artykułu jest serwis ateko.pl – produkujący kalendarze pomagające monitorować stopy bezrobocia w poszczególnych miesiącach roku.