Czy spółka komandytowa może otrzymać kredyt i na co zwrócić szczególną uwagę?

Spółka komandytowa to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej, która w Polsce cieszy się dużą popularnością, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to forma pośrednia między spółką osobową a kapitałową, co niesie za sobą pewne specyficzne cechy i korzyści, ale także wyzwania, zwłaszcza w kontekście ubiegania się o kredyt.

Spółka komandytowa – krótka charakterystyka

Zanim przejdziemy do omówienia kwestii kredytowych, warto zrozumieć, czym jest spółka komandytowa. Jest to spółka osobowa, której celem jest prowadzenie działalności gospodarczej pod własną firmą. W spółce tej występują dwa rodzaje wspólników:

 1. Komplementariusze– to wspólnicy, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.
 2. Komandytariusze– to wspólnicy, których odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wkładu wniesionego do spółki.

Taka struktura umożliwia bardziej elastyczne zarządzanie ryzykiem i kapitałem, co może być atrakcyjne dla wielu przedsiębiorców.

Czy spółka komandytowa może otrzymać kredyt?

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca – spółka komandytowa może otrzymać kredyt. Banki oraz inne instytucje finansowe udzielają kredytów spółkom komandytowym, jednak proces ten może być bardziej skomplikowany niż w przypadku innych form działalności gospodarczej, takich jak klasyczne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) czy jednoosobowe działalności gospodarcze. Istnieje kilka kluczowych aspektów, na które należy zwrócić uwagę, aby zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu.

Kluczowe aspekty przy ubieganiu się o kredyt przez spółkę komandytową

 1. Dokumentacja finansowa

Jednym z najważniejszych elementów, na które bank zwraca uwagę, jest dokumentacja finansowa spółki. Obejmuje ona m.in.:

 • Bilans– pokazujący aktywa i pasywa spółki.
 • Rachunek zysków i strat– przedstawiający przychody, koszty i wynik finansowy spółki.
 • Sprawozdania finansowe– pełne raporty finansowe z działalności spółki za ostatnie lata.

Dobrze przygotowana i dokładna dokumentacja finansowa jest podstawą do oceny zdolności kredytowej spółki. Banki analizują te dokumenty, aby ocenić stabilność finansową oraz zdolność do spłaty zobowiązań kredytowych.

 1. Historia kredytowa

Historia kredytowa spółki oraz jej wspólników ma istotne znaczenie dla banków. Pozytywna historia kredytowa, bez zaległości i problemów ze spłatą wcześniejszych zobowiązań, znacznie zwiększa szanse na uzyskanie kredytu. W przypadku spółek komandytowych, banki mogą również analizować historię kredytową komplementariuszy, ponieważ to oni odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

 1. Zabezpieczenia kredytu

Zabezpieczenia kredytu są kluczowym elementem dla banku przy udzielaniu kredytu spółce komandytowej. Mogą to być różnego rodzaju zabezpieczenia, takie jak:

 • Hipoteka– zabezpieczenie na nieruchomości.
 • Zastaw rejestrowy– zabezpieczenie na ruchomościach, takich jak maszyny, urządzenia czy pojazdy.
 • Poręczenia– poręczenia komplementariuszy lub osób trzecich.
 • Weksel in blanco– dokument, który może zostać wypełniony przez bank w przypadku niespłacenia zobowiązań przez spółkę.
 • Gwarancja BGK De minimis – państwowa gwarancja dodawana do kredytów firmowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego,

Zabezpieczenia te mają na celu zminimalizowanie ryzyka banku w przypadku niewypłacalności spółki.

 1. Biznesplan i cel kredytu

Banki przywiązują dużą wagę do celów, na jakie ma być przeznaczony kredyt, oraz do biznesplanu przedstawionego przez spółkę. Biznesplan powinien być dobrze przemyślany, realistyczny i szczegółowy. Powinien zawierać m.in.:

 • Opis działalności spółki.
 • Analizę rynku i konkurencji.
 • Plan marketingowy.
 • Analizę SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia).
 • Prognozy finansowe.
 • Harmonogram realizacji projektu.

Przekonujący biznesplan pokazuje bankowi, że spółka jest dobrze przygotowana do realizacji projektu i ma realne szanse na jego powodzenie.

 1. Wspólnicy spółki

W przypadku spółki komandytowej, banki często przyglądają się również wspólnikom spółki, a zwłaszcza komplementariuszom, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Ważne są tu:

 • Doświadczenie– doświadczenie komplementariuszy w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w branży, w której działa spółka.
 • Wiarygodność– banki mogą sprawdzać wiarygodność wspólników, w tym ich historię kredytową i dotychczasowe osiągnięcia biznesowe.
Prowadzisz spółkę lub innego rodzaju działalność gospodarczą i Jesteś zainteresowany kredytem bankowym na jej rozwój ? Analityk kredytowy Olsztyn – Daniel Kamiński jest wstanie na wstępnym etapie ocenić szanse Twojej spółki na kredyt oraz prawidłowo przygotować ją do wnioskowania o kredyt.

Proces ubiegania się o kredyt przez spółkę komandytową może różnić się w zależności od banku i rodzaju kredytu, ale zazwyczaj obejmuje następujące etapy:

 1. Przygotowanie dokumentacji– zebranie i przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów finansowych i prawnych.
 2. Złożenie wniosku kredytowego– wypełnienie wniosku kredytowego i dostarczenie go do banku wraz z kompletną dokumentacją.
 3. Analiza wniosku przez bank– bank przeprowadza szczegółową analizę wniosku, oceniając zdolność kredytową spółki oraz ryzyko związane z udzieleniem kredytu.
 4. Negocjacje warunków kredytu– w przypadku pozytywnej oceny wniosku, bank i spółka negocjują warunki kredytu, takie jak wysokość oprocentowania, okres spłaty, zabezpieczenia itp.
 5. Podpisanie umowy kredytowej– po uzgodnieniu warunków, następuje podpisanie umowy kredytowej.
 6. Wypłata środków– po podpisaniu umowy, bank wypłaca środki na konto spółki.

Podsumowanie

Spółka komandytowa, podobnie jak inne formy działalności gospodarczej, ma możliwość ubiegania się o kredyt. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie się do tego procesu, w tym przygotowanie pełnej i rzetelnej dokumentacji finansowej, pozytywna historia kredytowa, posiadanie wkładu własnego, zabezpieczeń oraz dobrze przemyślany biznesplan. Banki przywiązują dużą wagę do tych aspektów, ponieważ mają one kluczowe znaczenie dla oceny zdolności kredytowej spółki i jej wiarygodności jako kredytobiorcy.

Ubieganie się o kredyt może być skomplikowanym procesem, ale odpowiednie przygotowanie i współpraca z profesjonalnymi doradcami finansowymi mogą znacznie zwiększyć szanse na uzyskanie potrzebnego finansowania. Ważne jest, aby spółka komandytowa była świadoma swoich możliwości oraz wymagań stawianych przez banki, co pozwoli na skuteczne i efektywne przeprowadzenie całego procesu kredytowego.