Prosto z pieca obrotowego – klinkier różne rodzaje i zastosowanie

Klinkier to nic innego jak sferoidalny materiał wytwarzany na etapie wypalania podczas produkcji cementu. Jest używany jako spoiwo w wielu produktach cementowych. Grudki lub guzki klinkieru mają zwykle średnicę 3-25 mm i są koloru ciemnoszarego. Jest wytwarzany przez ogrzewanie wapienia i gliny do punktu upłynnienia w temperaturze około 1400°C-1500°C w piecu obrotowym.

Klinkier dodany do gipsu (w celu kontrolowania właściwości wiążących cementu i zapewnienia wytrzymałości na ściskanie) i drobno zmielony daje cement. Klinkier może być przechowywany przez długi czas w stanie suchym bez pogorszenia jakości, dlatego jest sprzedawany na arenie międzynarodowej i używany przez producentów cementu, gdy okaże się, że surowców jest mało lub są niedostępne.

Rodzaje klinkieru

Najpopularniejszy rodzaj klinkieru jest produkowany do cementu portlandzkiego i jego mieszanek. Rodzaje klinkieru różnią się w zależności od rodzaju cementu, dla którego klinkier jest produkowany. Oprócz mieszanek cementu portlandzkiego, poniżej wymieniono niektóre specjalne rodzaje klinkieru cementowego:

  • Klinkier odporny na siarczany

  • Klinkier o niskiej temperaturze

  • Biały klinkier

  • Klinkier niskoalkaliczny

Klinkier odporny na siarczany

Zawiera 76% alitu, 5% belitu, 2% glinianu trójwapniowego, 16% glinożelazianu czterowapniowego oraz 1% wolnego tlenku wapnia. Jego produkcja spadła w ostatnich latach, ponieważ odporność na siarczany można łatwo uzyskać stosując granulowany żużel wielkopiecowy w produkcji cementu.

Klinkier o niskiej temperaturze

Zawiera 29% alitu, 54% belitu, 2% glinianu trójwapniowego i 15% glinożelazianu czterowapniowego, z bardzo małą ilością wolnego wapna. Nie jest już produkowany, ponieważ cement wytwarzany ze zwykłego klinkieru i zmielonego granulowanego żużla wielkopiecowego ma doskonałe właściwości niskotemperaturowe.

Biały klinkier

Zawiera 76% alitu, 15% belitu, 7% glinianu trójwapniowego, bez glinożelazianu czterowapniowego i 2% wolnego wapna, ale skład może się znacznie różnić. Biały klinkier to biały cement, który służy do celów estetycznych w budownictwie. Większość białego cementu trafia do fabrycznych prefabrykatów betonowych.

Klinkier niskoalkaliczny

Redukcja zawartości alkaliów w klinkierze odbywa się albo poprzez zastąpienie surowej mieszanki tlenku glinu innym składnikiem (a tym samym uzyskanie droższego materiału z bardziej odległego źródła) lub zainstalowanie „spustu alkalicznego”, co wiąże się z usunięciem części systemu piecowego. gazy o wysokiej temperaturze (zawierające zasady jako opary), powodujące pewne straty ciepła.

Zastosowanie klinkieru – konwersja do cementu

Klinkier w połączeniu z dodatkami i zmielony na drobny proszek jest stosowany jako spoiwo w wyrobach cementowych. Dodawane są różne substancje w celu uzyskania określonych właściwości w produkowanym cemencie. Gips dodany i zmielony klinkierem reguluje czas wiązania i nadaje najważniejszą właściwość cementu, czyli wytrzymałość na ściskanie. Najbardziej znanym rodzajem produkowanego cementu jest cement portlandzki.