Ocena działalności ratownictwa medycznego w górnictwie

miners

Ratownictwo górnicze w Polsce powstało w 1907 roku. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, jako jedna z pierwszych w świecie podjęła skoordynowane wysiłki dotyczące organizacji ratownictwa górniczego, metodyki działań, zmiany sprzętu na nowszy oraz skoordynowanych szkoleń służb ratowniczych. Ratownictwo medyczne górnicze ma na celu zabezpieczenie sanitarne tej ciężkiej pracy, jaka wykonują pracownicy pod ziemią.

Organizacja pracy podczas ratownictwa medycznego w górnictwie

W kopalniach nierzadko zdarzają się wypadki. Niejednokrotnie są to wypadki masowe a także katastrofy. Są to największe wyzwania dla służb medycznych w ratownictwie górniczym. Organizacja akcji ratowniczej jest ustalana na miejscu zdarzenia. Dotyczy nie tylko samej akcji, ale również w opiece szpitalnej nad rannymi. Organizowane akcje wymagają współpracy wszystkich służb jak i również pracowników administracyjnych. Bardzo ważną dla logistyki masowych zdarzeń jest odpowiednia organizacja niesienia ratunku. Podczas takiej akcji można wyodrębnić fazy: Faza wstępna obejmuje pierwsze minuty akcji. Zaczyna się w momencie zdarzenia.

Na tym etapie najważniejszą rzeczą jest jak najszybsze rozpoznanie zagrożenia i rozpoczęcie akcji ratunkowej. W tym momencie osoby poszkodowane mogą liczyć tylko same na siebie oraz współtowarzyszy swojej niedoli. Faza konsolidacji zaczyna się w momencie przybycie na miejsce zdarzenia służb ratowniczych. Bardzo ważna w tym momencie jest błyskawiczna mobilizacja służb ratowniczych. Równie ważne jest zarządzanie poszczególnymi służbami oraz zgromadzenie na miejscu odpowiednich sił i środków. Ten etap ocena sytuacji. Dochodzi wówczas do wstępnej oceny rannych oraz opanowania reakcji tłumu.

Sprawna organizacja na tym etapie znacznie może zmniejszyć straty w całej katastrofie. Faza usuwania skutków obejmuje leczenie ofiar wypadku czy katastrofy. Następuje również zabezpieczenie terenu wypadku. Zabezpieczony teren zostaje przekazany do dochodzenia wyjaśniającego całość wydarzenia. Faza odległa obejmuje likwidacje odległych skutków wypadku czy katastrofy. Faza ta należy do analizy zdarzeń podczas akcji oraz wyciągania wniosków na przyszłość, aby olejne akcje mogły być przeprowadzane jak najlepiej.

W górniczych wypadkach masowych wyróżniamy trzy poziomy działań

Poziom strategiczny to działanie sztabu kryzysowego. Sztab ma za zadanie zapewnienie służbom ratowniczym odpowiedniej ilości sił i środków niezbędnych do prowadzania danej akcji ratowniczej.

Kolejnym zadaniem sztabu jest koordynowanie ewakuacji osób poszkodowanych, zapewnienie im odpowiedniej opieki medycznej i psychologicznej jak i udzielanie informacji o zdarzeniu i przebiegu akcji do medozeniaiów. Poziom taktyczny to działanie i akcja ratownicza przeprowadzana na miejscu zdarzenia. Poziom wykonawczy obejmuje w swoich działaniach wszelkie działania służb medycznych, czyli lekarzy i pielęgniarek oraz ratowników medycznych a także jednostek ratunkowo-gaśniczych, jeśli zachodzi taka potrzeba.

W akcji ratunkowej wyróżnia się trzy strefy działania służb ratowniczych

Strefa bezpośredniego zagrożenia jest to strefa wyznaczona przez dowódcę pierwszego przybyłego na miejsce zastępu straży pożarnej. Do tej strefy mogą wchodzić tylko i wyłącznie ludzie upoważnieni przed dowódcę. Pierwszej pomocy poszkodowanym w tej strefie oraz wstępnej segregacji dokonuje tutaj straż pożarna a później przekazuje rannych innym służbom. Strefa transportu jest to obszar pośredni pomiędzy strefą bezpośredniego zagrożenia a strefa bezpieczna. Strefa bezpieczeństwa jest to obszar z wyznaczonymi punktami medycznymi i miejscem do lądowania śmigłowców.

Właśnie w tej strefie odbywa się wtórna segregacja medyczna poszkodowanych górników i rozpoczyna się wstępne leczenie chorych. Górnicy przygotowani do transportu są układani na noszach w odległości 1, 5 metra. Odstęp ten musi być zachowany w celu swobodnego dostępu do rannych. Ten element jest bowiem najważniejszy pod każdym względem. Pozwala bowiem skutecznie uratować rannego.

Więcej informacji na temat ratownictwa medycznego można uzyskać na stronie http://medykszkolenia.pl/