Prawa i obowiązki pracownika na wypowiedzeniu

prawo-pracy

W momencie, gdy szef wręczy ci wypowiedzenie z pracy, albo, gdy sami zamierzamy odejść z pracy, możesz zostać zmuszony do czynności, o których nie miałeś zielonego pojęcia. W krótkim artykule postaram opisać, jakie masz prawa i obowiązki, które przysługują ci w okresie wypowiedzenia.

Obowiązkowa informacja o regulaminie w danej firmie

W momencie, gdy podpisujemy umowę, niezależnie czy to jest umowa o pracę czy też cywilnoprawna, powinniśmy zostać poinformowani, jaki mamy zakres obowiązków, na które się zgadzamy zaczynając pracę w danej firmie. Bardzo często zdarza się tak, że jedna ze stron chce zerwać warunki umowy. Pracodawca, gdy straci zaufanie do pracownika, może wypowiedzieć mu umowę, gdy ten np. nie dba o dobro firmy lub nie wykonuje swoich obowiązków, które zostały nakreślone podczas podpisywania umowy. Takie samo prawo ma pracodawca, gdy osoba obraża i krytykuje innych pracowników lub kierownika, a także w momencie, w którym zostały postawione mu zarzuty popełnienia przestępstwa.

Podanie przyczyny wypowiedzenia pracownika

Jeżeli jesteśmy pracodawcą jesteśmy zobowiązani do tego, aby podać przyczyny wypowiedzenia. Jest to wtedy nasz obowiązek. Prawidłowo doręczone wypowiedzenie, skutkuje tym, że po jego upływie następuje rozwiązanie umowy o pracę, nawet, jeżeli pracownik odmówi podpisania takowego dokumentu. W momencie, gdy to my jesteśmy pracownikami, musimy w swoim imieniu złożyć wypowiedzenie. Wtedy w dokumencie umieszczamy datę, złożenia dokumentu oraz informację o tym jak długi ma być okres wypowiedzenia(jest to zależne od rodzaju naszej umowy). Dodatkowo powinniśmy napisać o tym, dlaczego została podjęta decyzja o odejściu z pracy.

– Okres trwania wypowiedzenia liczony jest od czasu, gdy pracownik lub pracodawca oświadczy o chęci rozwiązania umowy – tłumaczy adwokat, prowadzący kancelarię prawną w Krakowie.

– W okresie wypowiedzenia pracownik musi cały czas wykonywać swoje obowiązki, które zostały określone w umowie o pracę. Jednak są też częste przypadki, gdy pracodawca zdecyduje, że pracownik zostaje zwolniony z obowiązków świadczenia pracy, ale z zachowanym prawem do wynagrodzenia – mówi adwokat, poradni prawnej w Krakowie.

– Jeżeli chodzi o świadczenie pracy w okresie trwania wypowiedzenia pracownik, ma obowiązek wykonywać ją sumiennie oraz starannie. Musi stosować się do poleceń, które dotyczą pracy. Pracodawca nie może traktować takiego pracownika podrzędnie. Będąc na wypowiedzeniu, mamy prawo do wykorzystania, przysługującego nam urlopu. Pracodawca nie może, oczywiście, jeżeli przysługuje nam taki urlop, na to, żeby podjąć inną decyzję. W związku z podjęciem przez pracodawcę decyzji o udzieleniu pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia, ustalony wcześniej w planie urlopów termin urlopu pracownika, traci moc.

Co z zaległym urlopem?

Zgodnie z prawem pracy, pracodawca może podczas okresu wypowiedzenia wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet, jeżeli pracownik się z tym nie zgadza, jednak w przypadku, gdy wykorzystanie urlopu będzie niemożliwe, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty pracownikowi odpowiedniej sumy pieniędzy za ten urlop.

Zdanie przedmiotów należących do firmy

Okres wypowiedzenia to nie jedynie czas, w którym zakończona zostaje współpraca z firmą, ale jednocześnie moment, w którym pracownik musi podjąć się nowym obowiązkom wobec pracodawcy. Musimy oddać, wszystkie przedmioty, które zostały powierzone przez firmę:
– telefon komórkowy,
– samochód służbowy,
– laptop

Zdajemy również firmowe miejsce zamieszkania

Jeżeli pracodawca, zapewnił nam mieszkanie jesteśmy zobowiązani do wyprowadzenia się z niego w określonym terminie. Musimy rozliczyć się ze stroju roboczego, nawet w najdrobniejszych elementach. Jeżeli została zaciągnięta pożyczka z funduszu socjalnego także ją musimy całkowicie zwrócić. Należy zwrócić uwagę, że ta sytuacja dotyczy w momencie, gdy pracownik składa wypowiedzenie z własnej woli, jednak, gdy to pracodawca nas zwalnia, nie mamy obowiązku zwracania udzielonej pożyczki z funduszu socjalnego – informuje nas prawnik z Krakowa.

Terminy zwrotu

Pracodawca może na przykład dokładnie określić termin zwrotu swojej własności i np. do tego czasu nie wystawić świadectwa pracy. Każda firma ma własny regulamin, z którym warto jest się zapoznać. Zapisane są w nim informacje związane z przedsiębiorstwem, obowiązkami a także wypowiedzeniami umowy.

Artykuł opublikowany dzięki pomocy kancelarii adwokackiej z Krakowa.