Problem bezrobocia w Polsce

bezrobocie

Bezrobocie to jeden z najpoważniejszych problemów, który dotyczy zarówno sytuacji gospodarczej, jak i społecznej i ma ogromny wpływ na codzienne życie wielu osób. Niestety nie da się ukryć, że wysoka stopa bezrobocia stanowi jedno z największych wyzwań w naszym kraju. Ponieważ bezrobocie jest spowodowane przez bardzo wiele czynników, bardzo trudno z nim walczyć w skuteczny sposób, który przynosi odczuwalne efekty.

Bezrobocie długotrwałe

Szczególnie dużym problemem jest długotrwałe bezrobocie, które dotyka coraz większą ilość osób, także w krajach wysoko rozwiniętych. Jest to bardzo poważny problem w Polsce, co wynika z przebiegu transformacji ustrojowej. Poprzedni system miał ogromny wpływ na sytuację gospodarczą oraz społeczną i spowodował poważne skutki, między innymi oderwanie wysokości otrzymywanego wynagrodzenia od wydajności pracy. Utrzymywanie pełnego zatrudnienia było związane również ze zjawiskiem ukrytego bezrobocia, które wyszło na jaw po wprowadzeniu gospodarki rynkowej.

Czynniki wpływające na bezrobocie

Istnieje bardzo długa lista czynników, które wpływają na utrzymywanie się dużego poziomu bezrobocia. Należą do nich np. wysokie koszty pracy, niejasne i niekorzystne przepisy prawa pracy, stosunkowo niski stopień wykształcenia części społeczeństwa, zbyt wolne tempo wzrostu gospodarczego, słaby rozwój gospodarczy niektórych regionów, czy zmiany w stosowanej technologii. Zjawisko bezrobocia związane jest także z postawą osób poszukujących pracy, która niestety jest bardzo często bierna. W Polsce bardzo istotnym czynnikiem odpowiedzialnym za bezrobocie jest również przebieg procesu transformacji ustrojowej oraz zbyt słabe przygotowanie do gwałtownych zmian zachodzących w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym w tym okresie. Niestety wiele osób nie było gotowych do aktywnego działania, podnoszenia kwalifikacji i konkurowania na rynku pracy.

Wysoki poziom bezrobocia w Polsce

Nie da się ukryć, że bezrobocie w Polsce utrzymuje się od wielu lat na stosunkowo wysokim poziomie. Na pewno nie jest to zjawisko przejściowe, ani krótkotrwałe, które wynika jedynie z przemian związanych z procesem transformacji ustrojowej. Z całą pewnością będzie utrzymywać się jeszcze przez wiele lat i stanie się jednym z najpoważniejszych wyzwań dla polityki gospodarczej. Trzeba także pamiętać o tym, że wydajność pracy w Polsce utrzymuje się nadal na stosunkowo niskim poziomie, który znacznie odbiega od normy w Europie Zachodniej. O ile wzrost wydajności pracy jest zazwyczaj pozytywnym zjawiskiem i przekłada się na wzrost gospodarczy, jednak powoduje również spadek zatrudnienia.

Bezrobocie a społeczeństwo

Zjawisko długotrwałego, wysokiego bezrobocia ma poważny wpływ na funkcjonowanie całego społeczeństwa. Przyczynia się do powstania licznych poważnych problemów związanych z faktem, że wiele osób jest pozbawionych stałych dochodów. Jednocześnie istotnym zjawiskiem związanym z wysokim bezrobociem jest rozwój szarej strefy i nielegalnego zatrudnienia, które pozwala między innymi na ominięcie wysokich kosztów pracy. Jest to z pewnością kolejny poważny problem wymagający rozwiązania.