Wszystko o podatkach w Wielkie Brytanii

podatki-w-anglii

System podatkowy w Wielkiej Brytanii oceniany jest jako przejrzysty, a jego zaletą jest mała biurokracja oraz proste procedury. Jednakże, jak we wszystkich krajach dla wielu płacenie podatków to przykry obowiązek. Zarówno brytyjskie podmioty gospodarcze, jak i polskie są traktowane na równi w zakresie objęcia i wysokości zapłaty podatków. Warto jednak uzyskać status rezydenta podatkowego w Wielkiej Brytanii, dzięki temu osoba będzie mogła tylko w tym kraju rozliczać się podatkowo. System podatkowy ma na celu zwiększenie zainteresowania mieszkańców Wielkiej Brytanii do podejmowania zatrudnienia i działalności gospodarczej w tym kraju.
Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii rozpoczyna się 6 kwietnia, a kończy 5 kwietnia kolejnego roku. Formularz rozliczenia podatkowego należy jednak dostarczyć już do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.

System podatkowy w Wielkiej Brytanii

W skład systemu podatkowego wchodzą podatki tzw. osobiste, czyli dotyczące określonego podmiotu oraz tzw. pozostałe.

Podatki osobiste to:
– Income Tax, czyli podatek dochodowych od osób fizycznych
– tzw. Corporation Tax, czyli podatek dochodowy od osób prawnych,
– Pre-owned Assets Tax – podatek od wcześniej przekazanych aktywów,
– National Insurance Contribution, czyli składka na ubezpieczenie społeczne,
– Capital Gains Tax, czyli podatek od zysków kapitałowych,
– Inheritance Tax (IHT) – podatek spadkowy,
– Coucil Tax – lokalny podatek od nieruchomości,
– Stamp Duty Land Tax (SDLT) – opłata skarbowa z tytułu zakupu nieruchomości.
Pozostałe zobowiązania podatkowe nie należą do grupy podatków osobistych, najważniejszy wśród nich to Value Added Tax, co oznacza podatek od wartości dodanej – VAT. Jego standardowa stawka wynosi obecnie 20 %. Należy do tej grupy również excise – podatek akcyzowy oraz customs duty – cło.

Income Tax, czyli podatek dochodowych od osób fizycznych

Wyróżniamy dwa rodzaje tego podatku: od zarobków, emerytur i benefitów oraz od oszczędności i inwestycji.
Podatek dochodowy od zarobków, emerytur i benefitów płatny jest od wynagrodzenia (osoba zatrudniona); dochodów z własnej działalności gospodarczej (self-employed); emerytury państwowej, a także firmowych i prywatnych; benefitów, np. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek dla opiekunów, czy zasiłek dla osób niezdolnych do pracy.

Podatek od dochodów z oszczędności i inwestycji, należy zapłacić za m. in. odsetki naliczone przez banki i towarzystwa budowlane, dywidendy z akcji, czy zysk z posiadanych nieruchomości inwestycyjnych. Z chwilą wypłaty zostaje on potrącony.

Kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii w latach 2014-15 wynosi ok 10 tys. funtów, zależy od wieku podatnika. Jest zatem dużo wyższa, niż w Polsce. Wysokości pobieranego podatku uzależniona jest od uzyskanego dochodu, ustalone są przedziały a do nich stawki podatku. Stawka wynosi 20%, kolejna 40%, a najwyższa 45%. Podatek ten zostanie obliczony po odliczeniu kwoty zwolnionej z podatku. Wszelkie dostępne ulgi i świadczenia mogą obniżyć kwotę należnego podatku dochodowego, są to m. in. ulga dla małżeństw, ulga z tytułu opłat alimentacyjnych. Dyrektorzy i pracownicy mogą korzystać z ulg z tytułu wydatków służbowych. Jednakże od takich świadczeń, jak samochód firmowy, paliwo, ubezpieczenie zdrowotne, zakwaterowanie będzie trzeba zapłacić podatek.
W przypadku osoby zatrudnionej, pobierającej emeryturę prywatną czy firmową to pracodawca odliczy podatek. Osoba prowadząca działalność gospodarczą (self-employed) sama wypełnia zeznanie podatkowe i płaci podatek do brytyjskiego urzędu skarbowego (HMRC).

Tzw. Corporation Tax, czyli podatek dochodowy od osób prawnych

Busy do AngliiPodatkowi temu podlegają zyski od przedsiębiorstw typu limited company, czyli m. in. polskie odpowiedniki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółki akcyjnej oraz wszelkie kluby, stowarzyszenia, związki. Opodatkowany jest zysk pochodzący z opodatkowanych dochodów (zyski handlowe i inwestycyjne, opórcz dywidend) oraz zyski kapitałowe. Podlegają mu wszystkie zyski pochodzące z działalności prowadzonej na terenie Wielkiej Brytanii, jeżeli dana firma ma w tym kraju tylko oddział. W przypadku siedziby w Wielkiej Brytanii cały zysk podlega opodatkowaniu podatkiem Corporation Tax. Jeszcze przez jego uiszczeniem należy powiadomić o nim brytyjski urząd skarbowy (HTRC), następnie zapłacić podatek, a po tym złożyć zeznanie podatkowe wraz z innymi dokumentami. Płatności należy dokonać do 9 miesięcy od zakończenia roku rozliczeniowego firmy związanego z tym podatkiem. Deklarację należy natomiast złożyć do 12 miesięcy od zakończenia tego roku. To na podatniku leży obowiązek obliczenia podatku do zapłacenia urzędowi. Rok ten podatkowy trwa od 1 kwietnia do 31 marca. Stawka podatku uzależniona jest od uzyskanego dochodu: 20 lub 30% przy braku kwoty wolnej od podatku. Podatek należy zapłacić drogą elektroniczną, deklaracje podatkowe należy wysyłać przez internet.

Pre-owned Assets Tax – podatek od wcześniej przekazanych aktywów

Jest to rodzaj podatku dochodowego, związany jest z dochodami z takich aktywów, które były przekazane wcześniej osobom trzecim.

National Insurance Contribution, czyli składka na ubezpieczenie społeczne

Oprócz samego podatku należy również odprowadzić składkę na ubezpieczenie społeczne. Jej wysokość uzależniona jest również od uzyskanego dochodu, rozpoczyna się ona od kwoty ok. 2. 40 funta tygodniowo. Podlegają jej pracownicy zarabiający powyżej określonego pułapu i ich pracodawcy, osoby samozatrudnione oraz partnerzy w spółkach cywilnych.

Capital Gains Tax, czyli podatek od zysków kapitałowych

Podatek ten związany jest z prawem dewizowym w Wielkiej Brytanii. Może on obowiązywać, jeżeli zostanie sprzedany, oddany, wymieniony majątek lub jego część (nieruchomości, udziały i akcje w przedsiębiorstwach) oraz w skutek pozyskania pieniędzy, dzięki majątkowi (np. odszkodowanie za jego zniszczenie). Podatek ten nie dotyczy m. in.: samochodu, co do zasady głównego domu, papierów wartościowych rządu, wygranych z loterii, czy rachunków oszczędnościowych typu ISA lub PEP. Obliczany jest za cały rok podatkowy (od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego) po odliczeniu dozwolonych kosztów, ulg, czy też rocznej kwoty wolnej od podatku. Należy go obliczyć i wpłacić samodzielnie, po wypełnieniu deklaracji podatkowej.

Inheritance Tax (IHT) – podatek spadkowy

Podatek ten nie dotyczy każdego spadkobiercy, zazwyczaj dotyczy majątku osoby zmarłej. Obejmuje majątki (fundusze, darowizny) przekazane do 7 lat przed śmiercią, ich wartość musi jednak przekroczyć wyznaczony próg, aby podatek miał zastosowanie. Kwoty powyżej tego progu opodatkowane są stawką 40%. Często to wykonawca testamentu lub osobisty przedstawiciel opłacają podatek od majątku po zmarłym. Z funduszu powierniczego odprowadzają powiernicy. Konieczne jest wykonanie wyceny majątku przekazanego w spadku, aby ustalić czy podlega on opodatkowaniu. Oblicza się wartość majątku, od niego odlicza się wszelkie długi oraz rachunki za media i wydatki za pogrzeb. Dostępne są jednak podlegające odliczeniu ulgi: zwolnienie współmałżonków, zwolnienie działalności charytatywnej, potencjalne zwolnienie darowizny, coroczne zwolnienie, zwolnienie małych darowizn, prezenty ślubne oraz ulgi od działalności gospodarczej, terenów leśnych, dziedzictwa i obszarów farmerskich.
Podatek należy uiścić do 6 miesiąca od końca miesiąca śmierci spadkodawcy. Wcześniej należy wypełnić formularz podatku spadkowego.

Coucil Tax – lokalny podatek od nieruchomości

Wysokość podatku uzależniona jest od wyceny nieruchomości, czyli w zależności do jakiego przedziału zostanie ona zaliczona. Podatek przeznaczony jest na sfinansowanie usług lokalnych (służby policyjne, wywóz śmieci). Rachunek za podatek lokalny przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu.

Stamp Duty Land Tax (SDLT) – opłata skarbowa z tytułu zakupu nieruchomości
Jest to rodzaj jednorazowego podatku, ciąży na osobach nabywających nieruchomość mieszkalną na terenie Wielkiej Brytanii.

Value Added Tax, co oznacza podatek od wartości dodanej – VAT

Value added tax (VAT), czyli podatek od towarów i usług. Standardowa stawka w 2015 roku wynosi 20%, pozostałe to 5% i 0%. Podatkowi podlega większość towarów i usług, które nabywa się na terytorium Wielkiej Brytanii. Każda firma, której towary oraz usługi podlegają opodatkowaniu, a roczne obroty przekraczają ustaloną kwotę musi zarejestrować się, jako podatnik VAT. Może również zarejestrować się dobrowolnie.

Warto zapoznać się z przepisami dotyczącymi systemu podatkowemu kraju, w którym chcemy pracować czy też prowadzić działalność gospodarczą. Za wszelkie niezłożenie w terminie zeznania, niewpłacenie podatku podlega się najczęściej dotkliwej karze finansowej.

Autorem artykułu jest serwis financialrepublic.co.uk – dziękujemy za współpracę redakcyjną.