Jak poziom zaufania w organizacji wpływa na jej efektywność?

Efektywna organizacja, w której panuje wzajemne zaufanie, skutecznie realizuje postawione przed nią cele. Oznacza to, że współpraca między pracownikami przebiega sprawnie i z poszanowaniem każdej ze stron. Ponadto ustalone procedury i struktury nie krępują, lecz wspierają podejmowanie odpowiedzialnych decyzji. Jak firma może wpływać na poziom zaufania wewnętrznego? Jak zaufanie wpływa na potencjał organizacji? 

Czym jest zaufanie w organizacji?

Zaufanie w kontekście organizacji dotyczy jej pracowników, zarówno w ramach tego samego szczebla, jak i pomiędzy poszczególnymi stopniami w hierarchii. W zależności od relacji między dwoma osobami może dotyczyć różnych sfer. Przełożony, który ufa swoim podwładnym (nawet w stosunkowo płaskiej strukturze), bez obaw powierza im zadania, wspiera ich decyzyjność i zachęca do działania, nawet kosztem popełnionych błędów. W odwrotnej sytuacji pracownik ufa, że może liczyć na lidera, menedżera w kontekście swoich obowiązków, ale również w sprawach niezwiązanych bezpośrednio z pracą. Wysoki poziom zaufania na każdym poziomie sprawia, że organizacja realizuje jeden z istotnych elementów firmy zorientowanej na ludzi. Korzyści z tego tytułu są oczywiste. Organizacja nie tylko poprawnie realizuje założenia biznesowe, ale jednocześnie tworzy rozwojowe, ludzkie miejsce pracy. Zaufanie pozwala więc budować normy, które pozwalają funkcjonować firmie w sposób przewidywalny i wiarygodny. 

Skutki braku zaufania

Niski poziom zaufania pomiędzy poszczególnymi pracownikami czy zespołami może mieć poważne skutki, które wpłyną na efektywność organizacji. Ponadto braki w tym zakresie mogą oddziaływać na atmosferę w pracy czy ogólny poziom satysfakcji z wykonywanych obowiązków. W organizacjach z tego typu trudnościami występuje większe prawdopodobieństwo rotacji czy silosowości, co przekłada się na gorsze wyniki biznesu. Braki w tym zakresie wpływają także na wiarę (a w zasadzie jej brak) w produkty lub usługi, które oferuje organizacja.

Poza niskim zaufaniem między pracownikami problemem może się również okazać brak zaufania do własnych decyzji. To sytuacja, kiedy pracownicy np. nie działają na rzecz wspólnego celu lub organizacja jest zarządzana nakazowo. Istnieje więc obawa, że własna inicjatywa czy podejmowanie działań będzie niepotrzebne lub wręcz postrzegane w negatywnym świetle, co wiąże się ze spadkiem zaangażowania. 

Jak możemy podnieść jego poziom?

Podstawą do zmian jest zdefiniowanie problemu – zaufanie może być tylko elementem większego równania, które należy rozwiązań i znaleźć w nim wszystkie niewiadome. Źródłem braku zaufania mogą być między innymi:

  • skostniała struktura organizacyjna, 
  • nadmiar lub zupełny brak procedur,
  • nieadekwatne style zarządzania, 
  • brak celów, misji, wizji i strategii lub ich błędne założenie,
  • brak środowiska rozwojowego,
  • niejasna lub ograniczona komunikacja.

Programy rozwojowe a zaufanie w firmie

Brak zaufania nie musi definiować organizacji, choć proces budowania wysokiego poziomu jest długotrwały. Firma może go jednak ukierunkować i zaadresować najważniejsze trudności dzięki zaprojektowanym na miarę potrzeb programom rozwojowym. W Impact tworzymy programy, które wspierają transformacje kulturowe w organizacjach, również takie, których główną osią jest wzrost zaufania między liderami a pracownikami.