Pozwolenia zintegrowane w działalności gospodarczej

 

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga pozwoleń zgodnych z wymogami prawa. Dla działalności przemysłowej konieczne jest uzyskanie licencji.

 

Co to jest pozwolenie zintegrowane?

Instalacja do prowadzenia działalności gospodarczej, która może zanieczyścić środowisko, wymaga uzyskania specjalnego pozwolenia. Taka dokumentacja to pozwolenia zintegrowane. Jest to forma licencji na prowadzenie działalności gospodarczej, którą trzeba uzyskać dla instalacji przemysłowych. Zastępuje ona wymagane wcześniej cząstkowe pozwolenia środowiskowe. Pozwolenie obejmuje swoim zakresem wszystkie oddziaływania na środowisko oraz ich wzajemne powiązania. Jest to dokument uwzględniający warunki korzystania ze wszystkich komponentów środowiska naturalnego.

 

Kiedy potrzebne jest pozwolenie zintegrowane?

Ten rodzaj pozwolenia jest wymagany dla różnego typu instalacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, hodowli czy oczyszczaniu ścieków. Zezwolenia wymagają instalacje do wytwarzania energii i paliw oraz przy produkcji i obróbce metali.

 

Pozwolenia zintegrowane trzeba uzyskać dla działalności związanej z przetwarzaniem surowców skalnych. W przemyśle chemicznym licencja jest wymagana przy wytwarzaniu nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, barwników i tworzyw sztucznych. Kolejną gałęzią przemysłu, objętą tym wymogiem, jest przetwórstwo drzewne: produkcja papieru oraz płyt wiórowych, pilśniowych i OSB.

 

Instalacje związane z gospodarowaniem odpadami służące do odzysku, unieszkodliwiania, składowania i ich magazynowania muszą mieć taką dokumentację.

 

Kolejna grupa działalności obejmuje rolnictwo i przetwórstwo spożywcze. Pozwolenia trzeba mieć dla instalacji stosowanych w ubojniach zwierząt, rzeźniach, mleczarniach oraz do przemysłowego chowu i hodowli drobiu i świń.

 

Kto potrzebuje pozwolenia zintegrowanego?

Wymóg posiadania pozwolenia zintegrowanego zależy od rodzaju i skali prowadzonej w instalacji działalności. Obejmuje on te instalacje, które mogą powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska jako całości.