Jak bezpiecznie przechowywać materiały w magazynach?

Regały i inne konstrukcje muszą być odpowiednio zaprojektowane, aby wspierać i pomieścić składowane materiały. Należy uwzględnić możliwość nasiąknięcia wodą przechowywanych materiałów oraz obciążeń udarowych spowodowanych umieszczeniem materiałów lub przypadkowym kontaktem ze sprzętem obsługującym.

Gdy ścianki działowe są używane w celu zwiększenia pojemności magazynowania lub do oddzielenia przechowywanych materiałów, muszą być odpowiednio zaprojektowane i mieć wystarczającą wytrzymałość, aby bezpiecznie pomieścić przechowywany materiał. Pomiędzy przechowywanymi przedmiotami o różnej podatności na ogień należy stosować przegrody ogniochronne. Narożniki lub końce regałów i regały wysokiego składowania należy zabezpieczyć stalowymi słupkami, kątownikami lub w inny sposób.

Regały i półki do przechowywania powinny być niepalne i nie mogą zatrzymywać wody. Palety powinny mieć solidną konstrukcję i odpowiednią wytrzymałość do obciążeń, które są na nich przenoszone. Tam, gdzie ładunki paletowe są układane jeden na drugim, dolne palety powinny mieć odpowiednią wytrzymałość i być w dobrym stanie, a jednostki ładunkowe muszą być w stanie utrzymać ciężar powyżej. Stabilność ułożonych w stos palet lub jednostek ładunkowych powinna być utrzymana przez odpowiednie sklejenie, unikając nadmiernych wysokości stosu, aby zapewnić, że zawartość jakiejkolwiek palety lub jednostki ładunkowej nie może się zapaść.

Stabilność i wytrzymałość konstrukcyjną każdej palety lub jednostki ładunkowej należy zapewnić poprzez:

• klejenie,
• oklejanie taśmą,
• owijanie kurczliwe,
• w inny sposób.

Podczas układania palet lub jednostek ładunkowych kartonów lub worków należy uważać, aby nie zostały uszkodzone przez sprzęt.

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli miejsce przechowywania jest narażone na wibracje spowodowane ruchem ulicznym na zewnątrz lub wewnątrz obiektu. Należy również zachować ostrożność podczas układania materiałów w pobliżu maszyn lub operacji powodujących wibracje. Niektóre obiekty mogą tracić stabilność pod wpływem wibracji. Stosy lub bele wykonane z materiałów syntetycznych są szczególnie podatne, zwłaszcza przy pierwszym użyciu. Stosy, regały i inne uchwyty do trzymania lub przechowywania materiałów powinny być rozmieszczone i zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić wystarczający dostęp do bezpiecznego załadunku i rozładunku za pomocą środków ręcznych lub mechanicznych.

Kontrole administracyjne

Instalację muszą przeprowadzić osoby o odpowiednich kwalifikacjach, a oświadczenie producenta musi zostać dostarczone przez instalatora zarówno do rady miejskiej, jak i do przedstawiciela firmy. Obszary magazynowe powinny być specjalnie wyznaczone, wyraźnie oznakowane i pod nadzorem odpowiedzialnego pracownika. Przejścia powinny być wyraźnie oznakowane, mieć wystarczającą szerokość jak na rodzaj składowania i być wolne od przeszkód i odpadów. Regały nie powinny blokować przejść, przejść, chodników, arterii komunikacyjnych, sprzętu przeciwpożarowego, a zwłaszcza drzwi i wyjść.