Jak ma się praca w gospodarstwie rolnym do wymiaru urlopu?

farmer2

Pracując na roli można zyskać takie samo prawo do urlopu, jak w przypadku urlopu wypoczynkowego. Warto jednak wiedzieć,że sama procedura przyznawania takiego urlopu wygląda nieco inaczej, jak w przypadku pracy na etacie.

Jak wyglądają procedury

Podstawową kwestią umożliwiającą samo staranie się o przyznanie takiego urlopu jest zdobycie zaświadczenia potwierdzającego naszą pracę na roli, zazwyczaj ma ono charakter nieformalny. Dokument ten składa się we właściwym dla naszego zamieszkania Urzędzie Gminy. Inną opcją jest zeznanie co najmniej dwóch świadków potwierdzających naszą pracę na roli. Doliczając naszą pracę w gospodarstwie rolnym do stażu pracy na etacie, pracodawca ma obowiązek doliczyć pracownikowi do stażu pracy okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy na gospodarstwie rolnym współmałżonka; pracę po ukończeniu 16. roku życia na gospodarstwie naszych rodziców lub teściów, a następnie przejęcie go i samodzielne prowadzenie, o ile przypada to przed 1 stycznia 1983 roku oraz przypadająca na czas po 31 grudnia 1982 roku praca w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika.

Warto również pamiętać, że jeśli pracownik rozpoczął pierwszą pracę w danym roku kalendarzowym, to z każdym miesiącem prawo do urlopu wzrasta o 1/12 wymiaru przysługującego nam urlopu. Prawo do kolejnych urlopów pracownik otrzymuje w kolejnych przepracowanych latach kalendarzowych. Okres pracy w gospodarstwie wlicza się do stażu pracy, tylko w przypadku złożenia stosownego zaświadczenia. Wymiar urlopu jest uzależniony od stażu pracy pracownika i wynosi odpowiednio 20 dni w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat i 26 dni, gdy staż pracy pracownika w danej firmie przekracza 10 lat. Do okresu branego pod uwagę do urlopu dolicza się również poprzednie okresy zatrudnienia, niezależnie od przerw w stosunku pracy oraz sposobu ustania stosunku pracy.

źródło: giełda rolna www.agrobook24.pl

Urlop, a szkoła

Do okresu pracy, który ma wpływ na długość urlopu wlicza się z tytułu ukończenia zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej, nie więcej niż trzy lata; szkoły średniej zawodowej- nie więcej niż pięć lat; szkoły średniej zawodowej dla absolwentów szkół zawodowych- pięć lat; szkoły średniej ogólnokształcącej- cztery lata; szkoły policealnej- cztery lata oraz szkoły wyższej- osiem lat. Okresy nauki nie podlegają sumowaniu. Jeżeli pracownik uczy się w czasie pracy, do okresu pracy wlicza się staż pracy bądź długość nauki, w zależności od tego, który wariant jest korzystniejszy dla pracownika.

Praca na roli obecnie

Obecnie niewiele osób zajmuje się uprawą gospodarstwa i pracą zarobkową jednocześnie. W większości przypadków gospodarstwa rolne są profesjonalnie wyposażone i prowadzone, przez co stają się głównym źródłem zarobku rolnika. Warto jednak znać podstawy prawne, które regulują pracę na roli, jej wpływ na długość stażu pracy, a co za tym idzie na długość urlopu. Wpływ pracy na roli na długość stażu pracy i urlopu reguluje właściwe rozporządzenie, co ułatwia wszelkie roszczenia w trakcie rozwiązywania wszelkich spraw formalnych.