Sprawozdanie BDO — kto i jak powinien je składać?

Każdego roku podmioty gospodarcze składają różnego rodzaju deklaracje i sprawozdania. Czym jest BDO? Kogo dotyczy obowiązek składania sprawozdania BDO? Jakich terminów należy dotrzymywać? Na te pytania udzielimy odpowiedzi poniżej.

Czym jest BDO?

BDO to nic innego jak Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Powstała, by wspierać organy inspekcji środowiska i ułatwić kontrolowanie tego, jakie odpady wytwarzamy, co się z nimi dalej dzieje, a także jakie opakowania oraz produkty (i w jakiej ilości) zostały wprowadzone na polski rynek.

Wszystkie podmioty, które są zarejestrowane w systemie BDO mają obowiązek złożyć raz w roku w terminie do dnia 15 marca za rok poprzedni, sprawozdanie do Marszałka Województwa. Roczne sprawozdanie powinno być złożone przez internetowy system BDO, na podstawie danych, zebranych w ciągu roku w prowadzonej przez przedsiębiorcę ewidencji. Sprawozdanie BDO, które muszą składać podmioty wytwarzające odpady, pozwala na skuteczne gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi odpadów. Dzięki obowiązkowi sprawozdawczemu możliwe jest uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami i walka z szarą strefą.

Kogo dotyczy obowiązek sprawozdań BDO?

Obowiązek złożenia sprawozdania BDO spoczywa na tych podmiotach, które są zarejestrowane w systemie BDO. Rejestracja jest z kolei obowiązkiem firm wytwarzających, transportujących i magazynujących odpady. Również firmy wprowadzające na rynek produkty, produkty w opakowaniach lub opakowania muszą uzyskać wpis do BDO. Wszystkie rodzaje działalności i podmioty zobligowane do rejestracji w BDO można znaleźć w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach z 2012 roku. Podmioty te muszą raz w roku w terminie do dnia 15 marca złożyć sprawozdanie BDO do Marszałka Województwa za rok poprzedni.

Od 2019 roku sprawozdania na podstawie danych, zebranych w prowadzonej przez przedsiębiorcę ewidencji składa się przez internetowy system BDO. Wcześniej sprawozdania były składane w formie papierowej.

Dla kogo jest uproszczona ewidencja odpadów i czy zwalnia ze składania sprawozdania BDO?

Niektóre podmioty są uprawnione do prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów. Dotyczy to między innymi tych działalności, w których wytwarza się mniej niż 100 kg odpadów niebezpiecznych rocznie. W przypadku odpadów innych niż komunalne, które nie należą do odpadów niebezpiecznych – do 5 ton rocznie – również możemy prowadzić uproszczoną ewidencję. Ewidencja uproszczona opiera się tylko i wyłącznie na wystawianiu kart przekazania odpadów (KPO).

Z prowadzenia pełnej ewidencji zwolnione są także firmy, które zajmują się wyłącznie transportowaniem odpadów. Ważną informacją dla podmiotów prowadzących uproszczoną ewidencję odpadów jest to, że nie są zwolnione ze składania corocznego sprawozdania.

Niektóre podmioty będą zwolnione z prowadzenia ewidencji i wpisu do rejestru BDO. Do grupy tej zaliczymy osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, a także przedsiębiorstwa wytwarzające wyłącznie odpady komunalne.

Jakie terminy obowiązują przedmioty składające sprawozdania BDO?

Sprawozdanie za odpady wytworzone w poprzednim roku kalendarzowym należy złożyć do 15 marca każdego roku. Robi się to elektronicznie, dzięki czemu proces przebiega szybko i sprawnie – bez stania w kolejkach w urzędzie. Jeżeli podmiot zobligowany do złożenia sprawozdania, zaniecha obowiązku, to podlega karze grzywny. Może ona mieć wysokość od 20 do 5000 złotych.

Nie wszyscy wiedzą, że przed powstaniem elektronicznego systemu BDO obowiązywały sprawozdania w wersji papierowe. W związku z tym urząd może wezwać zobowiązany podmiot do złożenia zaległych sprawozdań do 5 lat wstecz. Dlatego, jeżeli masz zaległe sprawozdania, powinieneś niezwłocznie je uzupełnić. Niedotrzymanie terminu sprawozdania wiąże się z wpłatą odsetek ustawowych.