Wstrzymanie wykonania kary – wniosek o możliwość czasowego pozostania na wolności

W przypadku, gdy oskarżony usłyszy wyrok skazujący na pozbawienie wolności, a jednakowo chce nadal walczyć o swoje prawa, zmianę orzeczonego przez sąd wyroku bądź po prostu chce odbyć karę w inny sposób to zapewne sięgnie w pierwszej kolejności po wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo po wniosek o dozór elektroniczny.

Jednakże to na co osoby skazane nie zwracają uwagi to na zasadę wykonalności orzeczeń sądowych. Co do zasady, orzeczenia sądowe są wykonalne zaraz po uprawomocnieniu się wyroku. Dlatego też w sytuacji, w której skazany złoży wniosek o np. dozór elektroniczny to i tak orzeczenie skazujące go na pozbawienie wolności uprawomocni się i tym samym nabierze ono statusu wykonalności.

Innymi słowy, wystąpienie skazanego do właściwego organu z wnioskiem o np. dozór elektroniczny nie wstrzyma wykonalności orzeczenia skazującego go na pozbawienie wolności i zaraz po uprawomocnieniu się wyroku zostanie od wezwany do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej mu kary, nawet pomimo oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o dozór elektroniczny.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary?

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary (więcej szczegółowych informacji dotyczących wstrzymania kary możesz znaleźć pod tym adresem: https://odroczenie-kary.pl/wstrzymanie-wykonania-kary/ ) powinieneś złożyć bezpośrednio wraz z innym wnioskiem dotyczącym wydania postanowienia dotyczącego skazującego orzeczenia – takim wnioskiem może być już wspomniany wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Przepisy prawa bezpośrednio wskazują, gdzie złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary, mianowicie właściwym do rozpatrywania tych wniosków jest wydział wykonawczy sądu I instancji Należy jednak podkreślić, że nie zawsze sąd właściwy dla wniosku o wstrzymanie wykonania kary (którym jest wydział wykonawczy sądu I instancji) będzie właściwy dla wniosku o np. dozór elektroniczny (którym jest sąd penitencjarny właściwy miejscowo dla skazanego). Jest to ważne dla podkreślenia, ponieważ tak jak to zostało wskazane wyżej, te dwa wnioski zazwyczaj składa się w jednym momencie.

Co się dzieje po złożeniu wniosku o wstrzymanie wykonania kary i ile czasu ma sąd na jego rozpatrzenie?

Po prawidłowym złożeniu wniosku przychodzi czas na jego rozpatrzenie przez sąd. Przepisy prawa nie wskazują żadnego terminu, który by zobowiązywał sąd do wydania postanowienia (w praktyce przyjmuje się, że proces ten trwa do miesiąca – aczkolwiek nie jest to żaden wyznacznik).

Po rozpatrzeniu wniosku sąd wydaje postanowienie o wstrzymaniu wykonania kary bądź oddala tenże wniosek. Co ważne, wnioskodawca musi mieć świadomość, że postanowienie to jest niezaskarżalne. Innymi słowy – nie przysługuje na nie zażaleni ani inny środek odwoławczy. Dlatego niezmiernie ważne jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty, jakim jest adwokat, ponieważ oddalenie tego wniosku skutkuje daleko idącymi konsekwencjami prawnymi.

Oddalenie wniosku o wstrzymanie wykonania kary, czyli automatyczny „bilet” do zakładu karnego?

Jest tu tylko jedna prawidłowa odpowiedź – niekoniecznie. Nawet w przypadku oddalenia wniosku o wstrzymanie wykonania kary może się okazać w praktyce, że procedura wprowadzenia kary do wykonania zajmie tyle czasu, że do tej pory sąd penitencjarny zdąży rozpatrzeć pozytywnie wniosek o np. dozór elektroniczny i tym samym skazany pomimo oddalenia wniosku o wstrzymanie kary nie dostanie tzw. „biletu” do stawiennictwa w więzieniu.

Natomiast, niezmiernie ważne jest stawiennictwo w zakładzie karnym w sytuacji, w której skazany otrzymał wezwanie z racji oddalenia jego wniosku o wstrzymanie wykonania kary, a tym samym oczekuje wciąż na rozpatrzenie innego wniosku np. o dozór elektroniczny. Dobrowolne stawiennictwo w więzieniu w tej sytuacji jest konieczne, ponieważ w innym wypadku skazany zostanie doprowadzony do niego siłą co negatywnie wpłynie na decyzje o dozorze elektronicznym. W ten sposób, osadzony po prostu poczeka w więzieniu do czasu wydania postanowienia o np. dozór elektroniczny.