Regulacje CMR a odpowiedzialność przewoźnika

Najczęstsze przypadki odpowiedzialności przewoźnika to: kradzież towarów, opóźnienie w dostawie, uszkodzenie lub pogorszenie stanu towaru lub jego niedostarczenie. Odpowiedzialność przewoźnika jest określona przez międzynarodowy list przewozowy lub CMR w transporcie drogowym.

Zgodnie z zasadami Konwencji Genewskiej regulującej transport międzynarodowy, przewoźnik odpowiada za przewożony towar w przypadku:

  • opóźnienie w dostawie;

  • całkowita lub częściowa strata;

  • nastąpiła degradacja między odbiorem a dostawą.

Międzynarodowy list przewozowy – lepiej poznasz tutaj. Jak to działa i jakie jest zastosowanie ma w transporcie drogowym towarów.

Odpowiedzialność przewoźnika – najważniejsze informacje

List przewozowy CMR online jest dokumentem poświadczającym, że przewożony towar jest odbierany przez przewoźnika w kraju i ma być wysłany i dostarczony w innym kraju. Dokument ten stanowi podstawę umowy przewozu na podróż międzynarodową, którą sporządza nadawca lub przewoźnik i kontrasygnuje kurier przewożący. List przewozowy jest dowodem zawarcia umowy przewozu towarów pomiędzy obiema stronami, określa tryb i warunki wykonywanej operacji, które muszą być zgodne z międzynarodową konwencją CMR. Jednolita regulacja zawarta w CMR została w dużej mierze zainspirowana normami regulującymi transport morski i lotniczy. Podsumowując, list przewozowy reguluje umowę o międzynarodowy przewóz rzeczy transportem drogowym i intermodalnym, w szczególności w zakresie użytych dokumentów i odpowiedzialności przewoźnika.

Różne rodzaje odpowiedzialności przewoźnika

Istnieje odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, przy czym przewoźnik nie może przedstawić żadnego dowodu na ich korzyść. Istotna jest również kwestia domniemania odpowiedzialności iuris tantum, przy czym dopuszcza się korzystny dowód. Warto też zwrócić uwagę na sprawy, w których rozstrzygnie klasyczna zasada odpowiedzialności ex recepto – obiektywna odpowiedzialność za naruszenie zobowiązania umownego w stosunku do odebranego towaru. Według CMR odpowiedzialność przewoźnika pomija jednak pojęcie niedbalstwa i nie utożsamia się również z hipotezą odpowiedzialności obiektywnej.

Odpowiedzialność przewoźnika w transporcie międzynarodowym wg CMR i Kodeksu Cywilnego oraz limit odszkodowania

Przy ustalaniu odpowiedzialności podmiotu wykonującego przewóz warto pamiętać o kwestiach takich jak:

  • orzecznictwo zrównało rażące niedbalstwo z zamiarem, jeśli chodzi o odpowiedzialność przewoźnika w transporcie międzynarodowym;

  • kradzież towaru może być uznana za zdarzenie losowe tylko wtedy, gdy jest absolutnie nieunikniona;

  • limit odszkodowania nie jest aktywny w tych sytuacjach, w zależności od lekkomyślnego postępowania przewoźnika;

  • stosowanie CMR jest skuteczne tylko wtedy, gdy strony wyraźnie wskazują na to w ich umowie.

Przewoźnik odpowiada za utratę i pogorszenie stanu towaru odebranego do przewozu od momentu odbioru do momentu dostarczenia odbiorcy. Przewoźnicy mogą być zwolnieni z odpowiedzialności, jeśli są w stanie udowodnić, że utrata lub pogorszenie towarów zostało spowodowane przez: zdarzenie losowe, opakowanie, charakter lub wady samych towarów.

Polecamy:
Jakie są wady i zalety inwestowania w nieruchomości?
Pomoc drogowa Gorzów Wielkopolski