Zasiłek dla bezrobotnych – komu przysługuje?

Zasiłek dla bezrobotnych jest formą pomocy dla osób, które utraciły pracę, a tym samym źródło dochodów, zazwyczaj niezależnie od swojej woli. Istnieją jednak sytuacje, w których bezrobotny nie otrzyma prawa do zasiłku. Komu więc przysługuje takie świadczenie?

Komu przysługuje zasiłek?

Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje każdemu, trzeba bowiem spełnić określone wymagania. Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się w urzędzie pracy. Zasiłek przysługuje osobie, która przez minimum 365 w okresie 18 miesięcy przed rejestracją, była zatrudniona na podstawie umowę o pracę i otrzymywała wynagrodzenie w kwocie nie niższej niż minimalna stawka w danym roku. Pracując na umowie zleceniu lub umowie agencyjnej również możesz liczyć na takie świadczenie. Każdy, kto prowadził własną działalność gospodarczą i opłacał składki ZUS w pełnym wymiarze ( nie może to być tzw. mały ZUS) także otrzyma zasiłek dla bezrobotnych. Zasiłek jest wypłacany przez okres od 6 do 12 miesięcy i może mieć wysokość podwyższoną (120% podstawy), obniżoną (80% podstawy) lub podstawową, w zależności od stażu pracy.

Kto nie otrzyma zasiłku?

– Zasiłku nie otrzyma osoba, która w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy została zwolniona dyscyplinarnie.
– Osoba, która nie przyjęła propozycji albo po skierowaniu z urzędu pracy nie rozpoczęła innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych czy robót publicznych i innej formy pomocy albo nie zgodziła się na poddanie badaniom lekarskim, które miały stwierdzić zdolność do pracy.
– W okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązany został stosunek pracy za porozumieniem stron albo na skutek wypowiedzenia. Jeśli jednak porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości albo zmniejszenia zatrudnienia czy zmiany miejsca zamieszkania bądź poważnego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków to zasiłek dla bezrobotnych może zostać przyznany.